Pathologie: Wat gebeurt er met uw gegevens?

Privacyverklaring Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Het Laboratorium voor Pathologie Dordrecht (PAL), gevestigd aan Karel Lotsyweg 145 3318 AL Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Laboratorium voor Pathologie Dordrecht (PAL)
Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Telefoon 078-6542100
Fax 078-6542108
E-mail info@paldordrecht.nl

Binnen het PAL is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die een controlerende en adviserende rol heeft ten aanzien van de naleving van de privacywetgeving (AVG). De Functionaris Gegevensbescherming van PAL is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het PAL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u via uw zorgverlener (huisarts, medisch specialist) gebruik maakt van onze laboratorium diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In het kader van geneeskundige behandelingsovereenkomsten tussen zorgverlener en patiŽnten (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, WGBO) verwerken we bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om tot een juiste diagnose bij de juiste patiŽnt te komen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het PAL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)
- PatiŽntnummer
- Klinische/medische gegevens
- Behandelend arts

Bescherming

Het PAL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het PAL deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de geneeskundige behandelingsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met derden sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het PAL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van patiŽnten in het kader van de geneeskundige behandeling worden bewaard conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) in het PALGA-systeem. Meer informatie vindt u hier.

Bij een contactverzoek gedaan via de website worden de ontvangen persoonsgegevens bewaard tot maximaal 12 maanden nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden. Bij klachten kan de bewaartermijn langer zijn, na onderlinge afstemming, afhankelijk van aard van de klacht.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het PAL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het PAL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar Boven


Laboratorium voor Pathologie Dordrecht

Karel Lotsyweg 145
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078-6542100
Fax: 078-6542108

MailTo

Pathologen

Britt Blokker
Robert Heinhuis
Marti Kuizinga
Lex Makkus
Francien van Nederveen
Arnold Noorduijn
Annefleure Snoek
Leon Verhoog
Pieter Westenend

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)

Léon van Kempen
Robert Akkers, KMBP i.o.

Hier kunt u de BIG registraties vinden